GDPR

Information om Barsebäcks Montessori  personuppgiftsbehandling
I anledning av att den nya datasskyddsförordningen ¹börjar gälla den 25 maj 2018 vill Barsebäcks  Montessori Ekonomisk Förening (föreningen) informera dig som vårdnadshavare och/eller medlem om den personuppgiftsbehandling som sker och de rättigheter som följer när dina och ditt barns personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlas.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter och  har därför ansvar för att behandlingen sker enligt lag. Du kan komma i kontakt med  personuppgiftsansvarig genom att kontakta skolans rektor.  

Ändamål med behandlingen 
Behandling av dina och ditt barns personuppgifter är nödvändig för att föreningen ska kunna  fullgöra sitt uppdrag att bedriva förskola, skola och fritidsverksamhet enligt skollagen (2010:800)  med anslutande föreskrifter samt för att sköta medlemsadministration. Föreningen har behov av  att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna komma i kontakt med dig som vårdnadshavare. De personuppgifter om dig som vi behandlar är bl.a. namn, personnummer, adress, e-postadress  och telefonnummer. Avseende eleverna behandlas personuppgifter som ett nödvändigt led i  verksamheten, bl.a. uppgifter om elevernas skolarbete och skolresultat, och inom ramen för  skolhälsovården behandlas hälsouppgifter. För att det ska vara tillåtet att behandla  personuppgifter måste det alltid finnas rättsligt stöd för behandlingen. Föreningen behandlar därför  dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och dataskyddslagen². Om dina eller ditt barns personuppgifter behandlas med stöd av att du gett samtycke till behandlingen kan du  när som helst återkalla detta samtycke och då upphör behandlingen.  

Behandlingen 
Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i föreningens IT-system. Dina och ditt  barns personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag eller organisationer som  föreningen samarbetar med, t.ex. Infomentor, för nödvändig behandling av uppgifter för  föreningens räkning (personuppgiftsbiträden). Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med  personuppgiftsbiträdena för att försäkra oss om att personuppgifterna endast behandlas i enlighet med föreningens instruktion samt lagenligt, säkert och konfidentiellt. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttas alltid största säkerhet och sekretess.  

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av  personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

2 Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Lagringstiden 
Föreningen behandlar dina och ditt barns personuppgifter så länge ditt barn deltar i verksamheten  alternativt du är medlem i föreningen. När ditt barn inte längre deltar i verksamheten eller ditt  medlemskap upphör kommer dina och ditt barns personuppgifter att raderas. Föreningen kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer av skyldighet enligt lag eller förordning.  

Dina rättigheter 
Du har rätt att begära tillgång till dina och ditt barns personuppgifter genom att begära ett registerutdrag. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att  personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina eller ditt barns personuppgifter rättas eller  raderas, eller att invända mot behandlingen. En begäran om något av det nämnda kan skickas till  skolans rektor. Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella  klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Föreningen önskar dock att du i  första hand vänder dig till föreningen för frågor om eller synpunkter på personuppgiftsbehandlingen.