Arbetssätt

Målstyrd undervisning
Undervisningen är målstyrd. Det innebär att varje elev har tydliga mål i alla ämnen, med läroplanen som grund. Målen talar om vad eleverna ska lära sig och vad som krävs för att bli godkänd. Vi arbetar med fyra bedömningssteg, från icke godkänd till det högsta, där eleven har nått över målen.

Personlig veckoplanering
För att klara målen gör eleven, tillsammans med läraren, en studieplanering, vecka för vecka. Denna finns på Infomentor. Genom Infomentor kan även föräldrarna följa allt som eleverna gör och om det behövs extra insatser i något ämne. Om det visar sig att eleven ligger efter sätter vi in ett åtgärdsprogram. Om det tvärtom visar sig att eleven klarar målen tidigare än förväntat, uppmuntrar vi eleven att fortsätta med att utmana leven till högre nivå.

Genom veckoplaneringen blir eleverna tidigt delaktiga i lärprocessen och får inflytande över sin egen skolvardag. De tar ansvar för sina studier, blir självständiga och ifrågasättande individer som vågar stå för sina åsikter.

Full koll på prestationerna
Vi arbetar med infomentor Infomentor, en portal där vi samlar allt som hör till undervisningen. Varje elev har ett konto, där både eleven, läraren och föräldrarna har koll på mål och prestationer.

Engagerade och kompetenta lärare
Hos oss är alla lärare montessoriutbildade utöver sin ordinarie lärarutbildning. Lärarna finns tillgängliga för elever och föräldrar under arbetsdagen. Det skapar engagemang och sammanhållning hos lärarna och bidrar till en god och trygg stämning på skolan.

Lugn studiemiljö
Vi arbetar i en väl genomtänkt studiemiljö där vårt arbetsmaterial samsas med arbetsbord och fria golvytor. Vi har en lugn och stressfri vardag och eleverna trivs med den struktur, tydlighet och ordning som vi har på skolan.

Vi arbetar mycket med Lions Quest, ett världsomfattande program för socialt och emotionellt lärande. Kursmaterialet utvecklar barnens färdigheter i att arbeta tillsammans, visa respekt, hantera konflikter, ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut och att sätta upp mål.