Pedagogik

Montessoripedagogiken utformades av Maria Montessori (1870-1952), som genom sina noggranna observationer av barns utveckling jobbade med en pedagogik som uppmuntrar barnets nyfikenhet och upptäckarglädje. Tankarna och metoderna har utvecklats vidare, men de grundläggande idéerna står sig än idag.

”Hjälp mig att hjälpa mig själv”
I montessoripedagogiken är ”hjälp mig att hjälpa mig själv” en bärande tes. Grundtanken är att ge barnet endast den hjälp det behöver, och låta barnet själv tänka ut en lösning på problemet. Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand, eftersom all onödig hjälp utgör ett hinder i barnets utveckling.

Utveckling i egen takt
Maria Montessori fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Från det allra tidigaste intresset att kunna äta på egen hand samt lära sig gå och prata, till intresset för läsning, matematik, rymden och världen. Tanken är att man bäst tar tillvara på barnets spontana lust för arbete genom att låta det egna intresset styra kunskapssökandet. Resultatet blir arbetsglada och harmoniska barn med förmåga till koncentration och självdisciplin.

Lärarens roll
I en Montessoriskola är lärarens uppgift att observera, stimulera, uppmuntra och stödja barnet i utvecklingen. Läraren berättar, beskriver, orienterar, klarlägger och visar var kunskap finns att hämta och hur materielen ska användas för att ge meningsfull träning. Därefter arbetar barnet självständigt och ostört med sin uppgift.

För att möta barnets behov av stimulans finns det utvecklade Montessoriläromedel för olika intressen och mognadsstadier. Undervisningsmaterialet är noggrant utprovat och utvecklar barnets begreppsuppfattning.

Social träning
Allt material har sin särskilda plats. Den som har använt ett material, har ansvar för att det snyggt och prydligt kommer på plats igen. Är ett visst arbetsmaterial upptaget, får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta. Genom lekbetonade övningar i socialt beteende skapas goda vanor för samvaro i grupp. Barnen tränas till hjälpsamhet och hänsyn till kamrater och vuxna. Allt arbete bygger på samspel och ömsesidig respekt.