Äldre barn

De äldre förskolebarnen kommer till en väl förberedd montessorimiljö, och har fri tillgång till allt montessorimaterial. Det är stimulerande och spännande att vara här, och barnen kan arbeta själva med det som intresserar dem. Lärarna finns till hands och visar, vägleder och stöttar. Men inte mer än vad som behövs, eftersom vi menar att all onödig hjälp blir ett hinder i utvecklingen. När barnen jobbar ostört tränar de koncentration och självdisciplin.

Lockar alla sinnen
Montessorimaterialet lockar alla sinnen och genom lek, rörelse, bild och musik tillägnar sig barnen kunskap. De kan göra praktiska vardagssysslor som att baka, eller att experimentera med de geometriska formerna, öva sig i matematik eller på att läsa och skriva.

Individuell utvecklingsplan
Vi kartlägger kontinuerligt varje barns behov – starka och svaga sidor, inlärningsstil, framsteg och intressen. Allt dokumenteras i en individuell utvecklingsplan på infomentor. Utvecklingsplanen följer barnen genom förskolan och vidare till grundskolan.

Trygghet
Det är viktigt att barnen känner sig trygga, i gruppen och miljön. På samlingarna har vi många gruppstärkande lekar, sånger, språklekar, rim och ramsor.

För att barnen ska lära känna varandra, även över avdelningsgränserna, jobbar vi aktivt med tvärgrupper. Här hittar alla barn i samma ålder på roliga aktiviteter tillsammans, vilket skapar trygghet och god stämning. Om man känner sig trygg på förskolan blir man en bra kompis, och vi får en harmonisk barngrupp.

I ur och skur
Utevistelse är viktigt även för de större barnen. Vi är ute minst en gång om dagen, i ur och skur!

Rörelse
Rörelse är viktigt för oss. Vi besöker skolans idrottshall en gång per vecka. Hela förskolan har även tabata ute i vår fina trädgård varje vecka.